نمونه خط سریر

قلم سریر، شیوه ای نو در خوشنویسی ایرانی

هنر دیرینه خوشنویسی که مدت مدیدی مردم را شیفته خود کرده بود و روزگاری تمامی جنبه های فرهنگ ایرانی را به تسلط خود در آورده بود، در روزگار مدرن اندکی به فراموشی سپرده شده است. کوروش قاضی مراد هشت سال از زندگی خود را صرف مطالعه هنر خوشنویسی در فرهنگهای مختلف کرد و تمام مهارت های خود در خوشنویسی فارسی و هنر گرافیک را به کار گرفت تا سبکی خلق کند که هم جنبه های هنر شناسانه داشته باشد و هم از نظر فرهنگی ارزشمند باشد. نتیجه این کار ابداع قلم خوشنویسی “سریر” شد.

پس از مطالعه بیش از هزارارن صفحه تحقیق انجام شده در زمینه خوشنویسی در اطراف جهان، مصاحبه و گفتگو با خوشنویسان زبده و  زبردست ایرانی، و تمرین شیوه های گوناگون خوشنویسی، قاضی‌مراد موفق به ابداع قلم “سریر” شد. اکنون سریر که بر پایه شیوه ها و سبکهای معمول خوشنویسی ایرانی طراحی شده است قادر است آثار هنری بیافریند که دارای ترکیب بندی مناسب، و هارمونی خوش آهنگ هستند.

سریر با مطالعه فرم و فضا و شیوه های خوشنویسی ایرانی بخصوص خط شکسته قدما، خط چینی، و خط گوتیک بوجود آمده است. قلم سریر یکی از معدود کارهای اخیر در زمینه خوشنویسی ایرانی است که سعی دارد این هنر ناب را دوباره بازنمایی کند. سریر به راحتی می تواند بر برخی محدودیت های خوشنویسی سنتی ایرانی غلبه کند زیرا که در این شیوه نو از خوشنویسی، می توان از تمامی زوایای قلم بهره برد. برای نخستین بار در خوشنویسی ایرانی، در قلم به سبک سریر، از پشت قلم خوشنویسی و از زوایه ی مخالف خوشنویسی معمول ستفاده شده است.

نمونه خط سریر

در این شیوه خوشنویسی، نه تنها از نظر فرمهای خوشنویسی ایرانی بلکه از جنبه گرافیک خط، موسیقی حروف در طراحی و ترکیب بندی به دقت رعایت می شود. بنابراین می توان دید که آثار هنری ایجاد شده با استفاده از این سبک، آثاری با هارمونی بیشتر هستند. همچنین با هدف احیای هنر خوشنویسی در زندگی مدرن، سعی شده است آثار هنری خلق شده با قلم سریر، در فرمهای انتزاعی و ابستره به کار برده شوند. خط سریر به ویژه برای نگارش شاهنامه فارسی و منتسب به این کتاب کهن و ملی طراحی شده است.

نمونه خط سریر نازک

سریر درشت

نمونه خط سریر درشت

سریر نازک

درباره سریر درشت و ریز

خط سریر اولین خطی است که مخالف زاویه‌ی خوشنویسی معمول طراحی شده و همچنین اولین خطی است که به دو شیوه‌ی نازک و پهن نوشته می‌شود. در خط سریر پهن اساس طراحی مبتنی بر خوشنویسی کلاسیک خط شکسته به‌خصوص شکسته‌نویسی قدما است و خط سریر نازک بر پایه‌ی خط کرسیو انگلیسی و با نگاهی شاعرانه به آن خط طراحی شده است. در ادامه در خط به‌روش حسی اساس طراحی بر شخصیت خط، فضاهای مثبت و منفی، طراحی فرم و بداهگی استوار است.

چند نمونه خط به روش حسی برگرفته از خط سریر

در مراسم رونمایی از قلم نوشتاری سریر که در بهمن ماه 1393 در تهران برگزار شد، برخی اشعار شاهنامه فردوسی در قالب آثار هنری که با استفاده از این سبک پدید آمده بوند، برای نخستین بار به نمایش گذاشته شد.سریر به عنوان سبک نوینی در خوشنویسی ایرانی، در تاریخ این هنر گامی روبه جلوست. اما این منظور تنها در صورتی حاصل خواهد شد که این هنر آموزش داده شود و دانش آن گسترده گردد. سریر، سبکی است قابل آموزش که تا کنون در تعدادی از کارگاه های آموزشی خوشنویسی آموزش داده شده است. کتاب آموزشی این سبک نیز قرار است در آینده ی نزدیک منتشر شود.