نمایشگاه خیال سپید

نمایشگاه خیال سپید

نمایشگاه انفرادی آثار خط به روش حسی کوروش قاضی مراد در شیوه سریر روز 28 مهر 1396 در گالری خانه نگار 14 در تهران افتتاح شد. نمایشگاه خیال سپید میزبان آثار خط نبشته‌های سپید بر سپید کوروش قاضی مراد بود که در همه آنها از شیوه خوشنویسی سریر بهره...